Подзаконски акти

Правилник за издадaвање на дозволи за вршење на јавен железнички превоз

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за издадавање на дозволи за вршење на јавен железнички превоз

Тарифник за висината на надоместокот за издавање на дозвола за вршење на јавен железнички превоз

Правилник за издавање на дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби

Правилник за изменување и дополнување на Правилник за издавање на дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби - new

Правилник за издавање на дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби - пречистен текст

Тарифник за висината на надоместокот за издавање на дозвола за превоз за сопствени потреби

Правилник за издавање на дозвола за управување со железничката инфраструктура

Тарифник  за висината на надоместокот за издавање на дозвола за управување со железничката инфраструктура

Правилник за формата, содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на овластеното лице за вршење контрола

Регистарот на дозволи за вршење на јавен железнички превоз издадени од надлежни органи на земји членки на Европската унија

Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2020 Агенција за регулирање на железничкиот сектор