Вработени

Никола Костадиновски

Дипломиран сообраќаен инженер

Позиција: Раководител на сектор за железнички сообраќај

Email: nkostadinovski@arpz.mk

Телефон: 02 3220 407

 

М-р Ивана Анѓеловска

Магистер по право од областа на деловно право со положен Правосуден и Нотарски испит

Позиција: Советник за управно-правни работи

Email: iangjelovska@arpz.mk

Телефон: 02 3220 407

 

Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2020 Агенција за регулирање на железничкиот сектор